A00038 –

Name: <unknown Bonsai> Colourful and attractive Bonsai flower at Sri Venkateswara Rose Gardens, Kadiyam, East Godavari(dt.), Rajahmundry